www.IKTA.CZNárodní registr cévních mozkových příhod Zpracování dat a výstupy

Zpracování dat a výstupy

Data sbíraná v rámci registru jsou analyzována Institutem biostatistiky a analýz, PřF MU, Kamenice 126/3, 625 00  Brno. Základní popis souboru pacientů a sledovaných parametrů bude proveden pomocí frekvenčních tabulek a popisných statistik: průměru, směrodatné odchylky, mediánu, minima a maxima. Pro testování rozdílu hodnot mezi sledovanými skupinami pacientů budou použity standardní statistické metody, což znamená, že v případě spojitých proměnných budou použity podle normality dat buď parametrické (t-test, analýza rozptylu) nebo neparametrické testy (Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test). V případě hodnocení vztahu kategoriálních proměnných pak bude použit odpovídající test pro kontingenční tabulky, Fisherův exaktní test pro dvě kategorie binárního charakteru (ano/ne) a Pearsonův Chi2 test pro hodnocení vztahu dvou proměnných s více než dvěma kategoriemi. Modelování současného vlivu více sledovaných faktorů na cílovou proměnnou bude provedeno pomocí vícerozměrného zobecněného lineárního modelování, jako příklad lze uvést vícerozměrnou logistickou regresi pro hodnocení binární závisle proměnné. Pro stanovení statistické významnosti bude použita standardní hladina α=0,05, která bude při mnohonásobném testování adekvátně korigována.

Získané informace budou využity na základě povolení objednatele lékařskými institucemi a specialisty podílejícími se na registru výhradně pro vědecké a profesionální lékařské účely v odborných listech a na konferencích. Rozsah a formát použitých dat bude vždy v souladu s právními předpisy ČR a SR o ochraně osobních údajů a lékařských tajemstvích.

Výstup zpracovaných dat

  • pravidelný reporting kvality dat pro centra (průběžně dle dodávání dat centry)
  • pravidelné statistické zprávy – monitoring projektu (čtvrtletně)
  • cílené statistické analýzy
  • vědecké publikace interpretující výsledky programu